R.B. MUIK

Jenengan aslina H. Wiredja Ranusulaksana, leuwih dikenal ku sandiasma Ki Umbara. Lahir di desa Bendungan, Lebakwangi, Kuningan (10 Juli 1914-2005), tapi sabada tamat Normaalschool Serang (1933) ngumbara bae di lembur batur. Taun 1954 lulus ujian SGA, ngawulang di SMP, tuluy jadi Kepala SMP Muslimin III Bandung nepi ka pangsiun.

Mimiti nulis mangsa samemeh perang, dimuat dina majalah Parahiangan (Bale Pustaka, Jakarta), Timbangan (Tasikmalaya) jeung surat kabar Sipatahoenan. Sabada perang karanganana dimuat dina majalah Warga, Mangle, Pelet, Sari, Langsensari, Madjalah Sunda, Gondewa, jll. Rereana mangrupa carita pondok. Sabagian geus dibukukeun, antarana Diwadalkeun ka Siluman (1965),Teu Tulus Paeh Nundutan (1966), Nu Tareuneung (1968), Jurig Gedong Setan (2003).
Kasohor ahli jurig kulantaran dina carita pondokna rea nyaritakeun siluman-siluman. Buku-bukuna nu sejen : Si Bedog Panjang (1967), Maju Jurang Mundur Jungkrang (1967), Si Lamsijan Kaedanan (1983), Pahlawan-pahlawan ti Pasantren (1966) nu dipigawe duaan jeung S.A. Hikmat (1966) kalawan ngangunakeun sandiasma Ki Ummat, jeung lain-lainna.

Kungsi narima Hadiah Sastra majalah Mangle, Hadiah Sastra Rancage 1991 pikeun jasana dina makayakeun sastra Sunda. Kungsi jadi anggota redaksi majalah Mangle jeung Pelet.

Heunteu rea nulis sajak, didieu dimuatkeun sajakna :

  • Murahing Pangeran
  • Nini Anteh

Murahing Pangeran

Taun-taun henteu dipareng batian

panakane henteu aral ngarasula

tutulisan geus aya ti kalamula

iklas hate teu ngaborongkeun Pangeran

 

Rahmat Gusti lir cai pancuran herang

ngagelenggeng mayeng ngocor ngagolontor

henteu kiruh sumawonna lamun kotor

matak seger diinum ku nu hanaang

 

Ngucap sukur ka Allah nu sipat murah

geus keresa maparin panjang lalakon

gunung Gede, gede keneh hate anu diijabah

 

Pamungkasna : “Ya Allah mugia eta titipan

mulus banglus hirup huripna teu mubah

mapay jalan nu dipirido ku Anjeun.”

 

Nini Anteh

 

nini anteh jeung ucingna

di bulan

panglamunan

manusia teu kurang sandang

 

bulan aya nu maranan

kamurahan pangeran

maparin kanyaho ka manusa

nini anteh alewoh naya

 

kumaha di bumi indonesia

anak incu geus barisa make

geus barisa digawe

laluhur elmu cara andika

 

ucing nini eong-eongan

nembrong-nembrong

kumaha di bumi indonesia

beurit-beurit galede keneh huluna

 

nini anteh jeung ucingna

alewoh nanya

kumaha di bumi indonesia

 

Bb 1969

Iklan

Tentang maskapache

Terus belajar untuk mencari sebuah kebaikan...
Pos ini dipublikasikan di SAJAK SUNDA dan tag . Tandai permalink.